On that day

การอบรบในวันนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่และแชร์ประสบการณ์การพัฒนาซอฟท์แวร์ระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เราสอนโดยผสมระหว่างทฤษฎีและการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมออกความคิดเห็น ซึ่งน้องๆหลายคนมีแววที่จะเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวรที่ดีได้ในอานาคต

-- ผู้สอน อาจารย์ อภิศักดิ์ สีหามาตย์ , ร.ต.อ. พิศาล สุขพิมาย และ คุณนันทการ เกี๋ยงแก้ว --