Generator status reporting

จัดทำอุปกรณ์แจ้งเตือนการทำงานของเครื่อง Generator เพื่อให้แผนกไฟฟ้าทราบถึงสถานะว่ามีการทำงาน พร้อมทั้งบันทึกช่วงเวลา

ศราวุธ นาไพวัลย์

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07

Tempurature measurement and status reporting

เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในพื้นที่ควบคุมอุณภูมิเป็นพิเศษ เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบหากมีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด ผ่าน Line

สมร แมนไธสงค์

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07

Fabric leak detection system

ตรวจจับการรั่วซึมของผ้ากันน้ำที่ผ่านกระบวนการเย็บและทำการซีลเทปกาวปิดไม่ให้น้ำซึมผ่านแบบอัตโนมัติ

อภิสิทธิ์ นาคสุข

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07

Safety equipment in the crosswalk

จัดทำอุปกรณ์แจ้งเตือนคนข้ามถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนที่ใช้ทางม้าลายในการข้ามถนน

ต้นตระการ เนียมขาว
ธีรพงศ์ ชูสุวรรณ

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 6.5
Progress - 07

Cars park status reporting

ทำอุปกรณ์แจ้งเตือนสถานะรถในโรงจอดรถ เพื่อให้ทราบถึงสถานะว่ารถยังจอดอยู่ในพื้นที่หรือไม่ผ่านทาง line

ปัญญา นนทะวงศ์
อาชวิน คุ้มพุ่ม

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07

LED for fun

สร้างผลงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ของขวัญหรือของแต่งบ้าน

ธนวัฒน์ ป้องแก้ว
ณฤดล รังใส

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06

Automatic aquarium

เพื่อความสะดวกสบายในการให้อาหารปลาและเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ สามารถนำไปใช้งานจริงตามอาคารบ้านเรือน

ณัฐพงษ์ คงเกตุ
พีระพล สิงคีพงศ์

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07

Automatic door control

ทำอุปกรณ์เปิดปิดไม้กระดกทางเข้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านจัดสรรหรือห้างสรรพสินค้า

สันติภูมิ พัดทอง
อัครพล สงประเสริฐ
ธรรมชาติ ซอเสียงมงคล

Progress - 01
Progress - 02
Progress - 03
Progress - 04
Progress - 05
Progress - 06
Progress - 07