On that day

การอบรบในวันนั้นเป็นการให้ความรู้ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงานเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดยผู้สอนเน้นไปที่การนำตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริหารเห็นภาพได้ง่าย เช่น การใช้งาน google form เพื่อรับทราบความเห็นภายใต้สายบังคับบัญชา ซึ่งอาจจะมีมากจนไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ โดยสามารถอ้างอิงเสียงตอบรับจากผู้ปฎิบัติงาน และการนำวิธีการพัฒนาแบบ Agile มาใช้แทน Water Flow Model ซึ่งจะช่วยให้เห็นผลงานได้รวดเร็วขึ้น และอย่างที่ทราบกันดีว่าในหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาเชื่อมโยงกันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงมีการหยิบยกกรณีศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยพลักดันให้งานรวดเร็วขึ้น หัวข้อนี้ได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายในการร่วมออกความเห็นเป็นอย่างดี

-- ผู้สอน อาจารย์ อภิศักดิ์ สีหามาตย์ --