On that day

บรรยากาศการเรียนการสอนที่ International Collage KMUTNB เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ทดลองใช้ทฤษฎีที่ศึกษามา เนื่องจากเราเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดครับ น้องๆ ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม WMS (Warehouse Management System) โดยเฉพาะน้องๆบางคนที่มีธุรกิจการค้าที่บ้านให้ความร่วมมือและสนใจเรียนรู้มากๆ

-- ผู้สอน อาจารย์ อภิศักดิ์ สีหามาตย์ --