รหัส 2106-9005

วิชาการสร้างงานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Technology: AdobeXD, Android, Flutter, Firebase, Google Drive, Google API
"หวังว่าน้องๆจะสนุกและได้ความรู้ในวิชานี้ สอนแบบไม่มีสอบ เปิดโอกาสให้น้องๆเลือกทำ Mobile Application สำหรับสิ่งที่ชอบ" - ครูต้องของน้องๆ

ขอบคุณท่านอาจารย์ รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร ที่นึกถึงเรียกใช้งาน
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ที่ให้โอกาส
ขอบคุณท่านอาจารย์ เดชา ชุมทัพ ที่ช่วยเหลือดูแลประสานงาน

Project#1 - EMB Cartoon

Mobile App สำหรับคนรักการ์ตูน

นายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก และ นายสิรภพ ตระการวีระเดช

Project#2 - MyCoffee

Mobile App สำหรับร้านกาแฟ

นายคฑา คมกฤส และ นายภณ โมรินทร์

Project#3 - FoodBy

Mobile App สำหรับคนรักอาหาร

นายกันย์ วิรยศิริ และ นายจิรชัย ณ นคร

Project#4 - Plant Planner

Mobile App สำหรับคนรักต้นไม้

นายปิยพจน์ กุณฑลจินดา และ นายสาริศ บัวเอี่ยม

Project#5 - Hair Cuz

Mobile App สำหรับคนรักทรงผม

นายจิตพัฒน์ อู่สกุล และ นายชัยวุฒิ เอี่ยมอร่าม

Project#6 - Roommate

Mobile App สำหรับคนรักบ้าน

นายชนกันต์ ชุมทัพ และ นายชยุต อนันตพงศ์